یک ماه دوری!

یک ماهی میشد سری به آرامش بخش ترین جای شهر نزده بودمناراحت........ خدا منو ببخشهافسوس...... امروز یه سر رفتم و یکمی موندم...... حیف خیلی کوتاه بودافسوس........ انشاا... زودتر جبران کنم.خیال باطل

/ 1 نظر / 13 بازدید