# مضطربم

نگرانم که دلت غم دارد

نگرانم که دلت غم دارد                             که رخ ماه تو ماتم دارد                                                          شاعرِ قافیه داری نَبُدَم                                                                                       مهرِ تو ذوق نوشتن دارد
/ 0 نظر / 6 بازدید