(بعدتر پست مسئولیت زندگی رو ...) درکش می کنم اما نمیفهمم چرا حق رو بهش نمیدم

اومده بود میگفت به مامانم گفتین خیلی کلاسارو نمیام؟ چرا دروغ گفتین؟! اینو نگفته بودم و فقط به خودش و مامانش حقیقتو گفتم...

از لحاظ سنی و شخصیتی شبیه خودش بودم، فقط چون یکمی ام ازش بزرگترم، میفهمم آخرش پشیمون میشه... درکش می کنم و دلم هم برای خودش و مامانش میسوخت ... ولی نمیتونم بهش این حق رو بدم که مادرش رو اذیت کنه!

کاش دخترای جوون یکمی بیشتر می فهمیدن.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید